SZMSZ

SZMSZ pdf

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

Kürt Alapítványi Gimnázium

1.    Bevezetés

Intézményi adatok

Az intézmény hivatalosneve: Kürt Alapítványi Gimnázium

Intézményi alapadatok:

  • Székhely:     1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 5/b.
  • A szakmai alapdokumentum/alapító okirat kelte, száma: 421231-3/2016/KOIR
  • OM azonosító: 035316
  • Fenntartó:     Kürt Alapítvány

 

Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény minden polgárára, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre.

Az SZMSZ visszavonásig érvényes.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Munkatársi Közösség és a Kürttanács fogadja el.

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak:

1.    Diákönkormányzat (ha létrejött)

2.    Gondolkodók Társasága (előterjesztője az SzMSz-nek)

Az SZMSZ életbelépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.

2.    Az intézmény szervezete


Az intézmény sajátos struktúrában működik: a hatalommegosztás, a fékek, az ellensúlyok és a garanciák rendszerén nyugvószerkezeti felépítés a közvetlen és a képviseleti demokrácia alapelveinekmegfelelő működést tesz lehetővé.

Az intézmény polgárai a diákok, a szülők és az intézményben dolgozó munkatársak.

Az iskolapolgárok csoportjai, testületei, választott felelősei, valamint természetesen az iskolapolgárok dönthetnek minden olyan kérdésben, amelyek csak őket érintik, továbbá azokban, amelyeket az SZMSZ az ő hatáskörükbe utal.

Az iskolapolgárok csoportjai, testületei, választott felelősei, valamint természetesen az iskolapolgárok az intézmény bármely szakmai vagy irányító testületéhez, személyéhez fordulhatnak. A megszólított köteles érdemi választadni ésszerű időn, de legkésőbb két héten belül.

Az iskolapolgárok testületeinek, szervezeteinek ülései általában nyilvánosak. Az adott szervezet vagy testület azonban indokolt esetben elrendelhet zárt ülést, illetve a részvétel formájáról (megfigyelői vagy tanácskozói státusz) az adottszervezet vagy testület a résztvevő jogállása alapján jogosult dönteni.

 

2.1.         Az intézmény szervezeti ábrája

2.2.         A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

Az intézmény testületeinek belső kapcsolattartása

A Vezetőség tagjai és az egyes testületek közötti kapcsolattartás megvalósul:

1)    a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában;

2)    a heti rendszerességgel megtartott kettő vezetőségi értekezlet során / alapján;

3)    az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott megbeszéléseken;

4)    a vezetők munkanapokon történő meghatározott rend szerinti benntartózkodása során;

5)    a hétfők rendjében szereplő értekezleteken.

Ezek a megbeszélések biztosítják a rendszeres információcserét Vezetőség és az egyes testületek, illetve az osztályfőnökök között. Egyszersmind biztosítják az egyes testületek egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is.

Szülőkkel való kapcsolattartás

Az intézmény pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői az Osztályszülői Tanácskozásokon, a szülői Fogadóesteken, a Kürttanács ülésein, illetve egyéb intézményi rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. A kapcsolattartás fontos eleme a szülő számára az intézmény által adott jogosultsággal az e-napló használati lehetősége.

Az osztályfőnökök tanévenként legalább három Osztályszülői Tanácskozást tartanak. Az intézmény valamennyi pedagógusa tanévenként – a hétfők rendjében meghatározott időpontban – két alkalommal tart Fogadóestet. A szülők részt vállalhatnak az intézményi tanórán kívüli programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó testülettel, csoporttal. A pedagógusok munkája megismerésének segítése érdekében a szülők számára bemutató órákat tarthatnak a pedagógusok. Az érettségi írásbeli vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével, beosztásával, a vizsgacsoportok kialakításával összefüggő intézményi döntések meghozatala előtt az adott osztály Osztályszülői Tanácskozásának véleményét kikell kérni. Az érettségi vizsgák előkészítését, megszervezését és lebonyolítását az adott osztály szülői Kürttanács képviselője figyelemmel kísérheti.

Diákokkal való kapcsolattartás

A szakmai munkacsoportok, az Osztályfőnökök Tanácsa, az Osztálytanítói Tanácskozások folyamatosan kapcsolatot tartanak a diákokmegfelelő csoportjaival. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívülitevékenységek, osztály- és intézményi programok alkalmával valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy a diákok panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az intézmény megfelelő testületeihez fordulhatnak. Írásos felvetéseikre érdemi időn belül belül választ kapnak.

Az iskolavezető és a Munkatársi Közösség által választott Kürttanács-tagok a felelősei a Kürttanács és az intézmény munkatársai közötti kapcsolattartásért. Az iskolavezető beszámol az intézmény által hozott fontos döntésekről. A Kürttanács jogosult arra, hogy az intézmény bámely felelős munkatársát, illetve testületét a Kürttanács ülésére meghívja.

3.    AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA

3.1.         Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás

3.1.1. Vezetőség

Az intézmény vezetője az iskolavezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért.

Az intézmény operatív vezetése a Vezetőség feladata. A Vezetőség tagjai: az iskolavezető, az adminisztrációs vezető, az operatív vezető, a pedagógiai vezető és a szakmai vezető.

A Vezetőség hetente kétszer munkaértekezletet tart, melynek időpontja az éves munkatervben rögzített.

Az intézmény sajátos, demokratikus szervezeti rendjébe illeszkedik a vezetési struktúra, a Vezetőség felépítése és a vezetők közötti munkamegosztás. Ennek megfelelően a Vezetőség gyakorolja a köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében és a közalkalmazotti törvényben az igazgatóra ráruházott vezetői jogkört és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat.

  

2.1.1.1.         A Vezetőség feladatai a következők:

1)  A Kuratórium, a Kürttanács, a Munkatársi Közösség és a Gondolkodók Társasága döntései alapján irányítja az intézmény működését.

2)  Az intézmény operatív szervező, vezető, ügydöntő testülete.

3)  Döntési kompetenciája kiterjed minden olyan kérdésre, mely nem tartozik más szervezeti egység hatáskörébe.

4)  Az intézmény belső életének szervezője.

5)  Tagjai a Kuratórium által kinevezett iskolavezető, továbbá a Munkatársi Közösség általválasztott adminisztrációs vezető, operatív vezető, pedagógiai vezető és szakmai vezető. A Munkatársi Közösség által választott tagok visszahívására is a Munkatársi Közösség jogosult.

6)  A Vezetőség ülésein a tagok részvétele kötelező. Ha valaki nem tud jelen lenni, arra indokával együtt előre írásban kér engedélyt a Vezetőségtől. A távollét lehetőségéről a Vezetőség dönt.

7)  A Vezetőség határozatképes, ha a tagok több mint 2/3-a jelen van.

8)  A Vezetőség döntéseit egyszerű többséggel hozza.

9)  Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti részvételi szándékát, a részvétel lehetőségéről a Vezetőség dönt.

10) A Vezetőség rendszeresen ülésezik.

11) Üléseit az iskolavezető készíti elő és elnökli.

12) Működési rendjét egyebekben maga alakítja ki.

13) Feladata a szakmai munka ellenőrzése, segítése, értékelése (hospitálások, megbeszélések).

14) Feladata az osztályfőnöki munka koordinációja, az osztályfőnök-párok, az egy osztályban tanító tanárok csoportjának kialakítása.

15) A tanártovábbképzés elveinek előterjesztője, felelős a továbbképzési pénzek elosztásáért.

16) Irányítja a pályázati munkát.

17) Felügyeli a délutáni szakkörök működését.

18) A tanárok diákok általi értékelésének felelőse.

19) Koordinálja a „közös” Fogadóeseteket.

20) Felelős a helyettesítési beosztás rendszerének elkészítéséért, működéséért.

21) A munkacsoport-vezetőkkel együttműködve gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről.

22) A hiányzó tanárokról és helyetteseikről a tanárinál lévő információs táblán tájékoztatja az iskolapolgárokat.

23) Felelős a pótvizsgabeosztás elkészítéséért, a munkacsoport-vezetőkkel együttműködve a vizsgák lebonyolításáért.

24) A végzős osztályfőnökökkel együttműködve felelős az érettségire való jelentkeztetésért, az érettségi megszervezéséért, lebonyolításáért, segíti a továbbtanulást biztosító felvételire jelentkezés folyamatát.

25)Feladata a központi (országos, fővárosi) mérések intézményi lebonyolításának szervezése.

26) Felelős a külső orvosi vizsgálatok lebonyolításáért.

27) Elfogadja a tantárgyfelosztást.

28) Felelős a tanév és a nap időbeosztása tervezetének elkészítéséért.

29) Felelős az órarend elkészítéséért, karbantartásáért.

30) Felelős az intézmény mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő működéséért.

31) Felelős a tanügyigazgatási-jogi-törvényességi szempontból szabályszerű működésért, az intézmény jogi biztonságáért, a jogszabályokban előírt tanügy-igazgatási adatszolgáltatásokért.

32) Dolga a törvények, rendeletek megkívánta szabályok ismertetése, betartatása.

33) Felelős az adminisztrációs fegyelemért.

34) Felelős az intézmény sajátosságainak megfelelő belsődokumentáció szabályszerű vezetéséért, elkészüléséért.

35) Felelős a naplók, anyakönyvek, bizonyítványok, jelentkezési és felvételi lapok, érettségi jegyzőkönyvek stb. törvényben előírtak szerinti kezeléséért.

36) Felelős az irattár megfelelő működéséért.

37) Felelős a statisztikai kimutatások készítéséért.

38) Felelős a be- és kiiratkozás, a felvételik jogszabályoknak megfelelő adminisztrációjáért.

39) A Központi Gazdasági Bizottság (KGB) döntéseire,javaslataira támaszkodva átfogja, szervezi és irányítja az intézmény gazdasági életét, hozzá tartozik minden pénzügyi-gazdasági kérdés azok kivételével,amelyeket az SZMSZ más testületek, vagy személyek hatáskörébe utal.

40) Irányítja az intézmény külső partnereivel, támogatóival történő kapcsolattartást, szervezi a finanszírozási források biztosítását.

41) A Kuratórium által elfogadott költségvetésnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő gazdasági működést – a KGB információi alapján -felügyeli.

42) A „tantárgyi költségvetési tervezeteket" is figyelembe véve, a KGB javaslata alapján elkészíti a naptári év költségvetési tervezetét, melyet a Munkatársi Közösség jóváhagyása után beterjeszt a Kuratórium elé.

43) Végrehajtja a Kuratórium által elfogadott költségvetést.

44) A mindenkori infláció mértékét és az intézmény pénzügyi helyzetét figyelembe véve minden évben javaslatot tesz a dolgozók bérfejlesztésének mértékére.

45) A KGB előterjesztése alapján elkészíti a családok hozzájárulásának rendjéről szóló dokumentumot.

46) A családok költségtérítésének zavartalan menetéért – a KGB indítványai alapján - felelős.

47) Az óraadók munkáját elszámolja.

48) Valamely tantárgy működési feltételeit érintő gazdasági döntés előterjesztése előtt ki kell kérnie az érintett munkacsoport véleményét.

49) Előterjesztést készít kutatási, fejlesztési pályázatokról, valamint az ezekhez tartozó keretösszegről. Az elfogadott előterjesztést benyújtja a Kuratóriumnak.

50) Külső szolgáltató által végzett munkák esetén jóváhagyja a KGB ilyen indítványa esetén a KGB által kiválasztott vállalkozóról szóló döntést.

51) A KGB információi, javaslatai alapján felelős a pályázati folyamatok és beszámolók pénzügyi folyamatainak szabályszerűségéért.

52) A pedagógusok munkáltatója. Az általa elbocsátott pedagógusa döntés ellen fellebbezést a Munkatársi Közösségnek nyújthat be.

53) Feladata az új kollégák beilleszkedésének segítése, óráikon történő hospitálás, munkájuk segítése és értékelése.

54) A tanév végén valamennyi érintett véleményének figyelembevételével dönt a felvett új kollégák szerződésének meghosszabbításáról.

55) Feladata a könyvtáros munkájának koordinálása.

56) Irányítja a rendszergazda munkáját.

57) A Titkárság munkáját irányítja.

58) Szükség esetén felelősségre vonást tartalmazó döntést hoz.

59) A Vezetőség minden, a diákságot is érintő döntésről tájékoztatja a Kürttanácsot.

60) Amennyiben a Kürttanács hatáskörébe tartozó kérdésben a Vezetőség a működőképesség érdekében dönteni kényszerül, a Kürttanácsot megelőzőleg írásban tájékoztatni köteles.

61) Képviseli az intézményt a „külvilág” felé.

62) Tagjai a tanév végén beszámolnak munkájukról a Munkatársi Közösségnek, a Munkatársi Közösség tagjai évente szavazással nyilvánítanak véleményt a vezetők munkájáról.

63) Üléseiről jegyzőkönyv készül.

 

2.1.1.2.       Az egyes vezetők és feladatköreik:

2.1.1.2.1.    Adminisztrációs vezető

1)    Feladata az intézmény vezetésében való részvétel.

2)    Feladata a törvényi háttér ismerete, felelős az intézmény mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő működéséért.

3)    Felelős a tanügyigazgatás jogi-törvényességi szempontból szabályszerű működésért, az intézmény jogi biztonságáért, a jogszabályokban előírt tanügy-igazgatási adatszolgáltatásokért.

4)    Dolga a törvények, rendeletek megkívánta szabályok ismertetése, betartatása.

5)    Figyelemmel kíséri az adminisztrációt illető jogszabályi környezet változását, arról tájékoztatja az intézmény munkatársait.

6)    Feladata azintézménynek a hatóságok előtti képviseletében való részvétel.

7)    A végzős osztályfőnökkel együttműködve szervezi és ellenőrzi az érettségi vizsgákat, ügyel a szakszerűség és a törvényesség betartására.

8)    Továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatókat szervez, gondoskodik a továbbtanulással kapcsolatos teendők végrehajtásáról.

9)    Szervezi az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre való jelentkezést, a helyi fordulók lebonyolítását és a dolgozatok határidőre történő javítását.

10)  Szervezi és ellenőrzi az Országos Kompetenciamérés, illetve a két tanítási nyelvű képzés célnyelvi mérésének helyi lebonyolítását.

11)  Szervezi a diák, szülői és pedagógusi elégedettségi méréseket.

12)  A szakmai vezetővel együtt megszervezi, irányítja a pótló, javító, osztályozó és különbözeti vizsgákat.

13)  Segíti és ellenőrzi az osztályfőnökök, szaktanárok adminisztrációját, megismerteti az új kollégákkal az intézmény adminisztrációs rendszerét.

14)  Felelős az adminisztrációs fegyelemért:

a)    a törzslapok, a bizonyítványok, a beírási napló vezetéséért, az intézményi dokumentumok megfelelőségéért,

b)    az intézmény sajátosságainak megfelelő belső dokumentáció szabályszerű vezetéséért, elkészüléséért,

c)    az e-adminisztrációért (szaktanári és osztályfőnöki adminisztráció a haladási és az osztályozónaplóban, e-üzenetkezelés),

d)    az irattár megfelelő működéséért,

e)    a „Különös közzétételi lista” karbantartásáért.

15)  Felelős az életpályamodellből fakadó teendők betartásáért.

16)  Felelős a statisztikai kimutatások elkészüléséért.

17)  Felelős a be- és kiiratkozás jogszabályoknak megfelelő adminisztrációjáért.

18)  Gondoskodik a diákbalesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó adatszolgáltatásról.

19)  A tanév végén beszámol munkájáról a Munkatársi Közösségnek.

  

2.1.1.2.2.    Iskolavezető

1)    Feladata az intézmény vezetésében való részvétel.

2)    Feladata a pedagógiai-szakmai munka szervezése, irányítása, vezetése a pedagógiai és a szakmai vezetővel együtt.

3)    Feladata a pedagógiai és a szakmai vezetővel együtt:

a)    a napi pedagógiai-szakmai munkával kapcsolatos fejlesztési lehetőségek generálása, a kezdeményezések támogatása,

b)    az intézmény pedagógiai-szakmai programja fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések támogatása,

c)    az intézmény pedagógiai-szakmai programja fejlesztésének szervezése, irányítása, vezetése,

d)    a pedagógiai-szakmai dokumentumok elkészítésének irányítása,

e)    a pedagógiai-szakmai munka értékelése, segítése (hospitálások, megbeszélésekszervezése),

f)     a pedagógiai-szakmai munka szervezésével, irányításával, vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos általános (nem másnak a hatáskörébe tartozó) megbeszélések, műhelymunkák szervezése, vezetése, a szükséges jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése vagy az elkészítés támogatása, felügyelete,

g)    a képzés korszerűsítésének kialakításában, az új módszertanok elterjesztésében való közreműködés,

h)    a diákokkal és a szülőkkel a pedagógiai-szakmai kérdésekben folyó párbeszéd, egyeztetés, együttműködés koordinálása,

i)      a pályázati munka irányítása,

j)      az alkalmazásban álló és óraadói státuszú dolgozó felvételéről szóló döntésben való részvétel.

4)    Felelős az új pedagógusok felvételének koordinálásáért.

5)    A Munkatársi Közösség munkáját szervezi és elnökli.

6)    Felelős a Munkatársi Közösség különböző testületekbe szükséges képviselőinek megválasztásáért.

7)    A Vezetőség munkáját előkészíti és elnökli.

8)    A szakmai vezetővel együtt:

a)    szervezi a Gondolkodók Társasága munkáját,

b)    számol be a Gondolkodók Társaságának működéséről a Munkatársi Közösségnek, a beszámolóban a tagok – önértékelésükön alapuló – egyéni munkájának elemzése is megjelenik.

9)    A pedagógiai vezetővel együtt:

a)    az Osztálytanítói Tanácskozásoknak tagja, ülésein kötelezően részt vesz,

b)    azOsztályfőnökök Tanácsa titkára, ülésein kötelezően részt vesz.

10)  A Kürttanács tagja, ülésein kötelezően részt vesz.

11)  A gazdasági vezetővel és az operatív vezetővel közösen elkészíti a költségvetési tervezetet és a költségvetési beszámolót.

12)  Felelőssége az intézménynek a hatóságok, a partnerek és a nyilvánosság előtti képviselete.

13)  Irányítja az intézmény támogatóival történő kapcsolattartást, szervezi a finanszírozási források biztosítását.

14)  Felelőssége a rendkívüli események kezelése.

15)  A tanév végén beszámol munkájáról a Munkatársi Közösségnek.

 

2.1.1.2.3.    Operatív vezető

1)    Feladata azintézmény vezetésében való részvétel.

2)    Felel az intézményi információ-áramlásért: a megbeszélések, értekezletek és tájékoztatók időzítéséért, kiírásáért és szervezéséért, valamint a résztvevők megfelelő tájékoztatásáért.

3)    Koordinálja a „közös” Fogadóesteket.

4)    A helyettesítések legfőbb felelőse, szükség esetén konkrétan is szervezi a helyettesítéseket.

5)    Elkészíti az éves ellenőrzési tervet és az éves munkatervet.

6)    Felelős a tanévrendje, az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítéséért, mindenkor iaktualizálásáért.

7)    Felelős azintézmény működéséért, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeiért, az intézményi munkaterv, munkarend megvalósításáért.

8)    Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a határozatok végrehajtását.

9)    A pedagógiai vezetővel és a szakmai vezetővel együtt felel az egyes osztályokban tanító tanárok arányos elosztásáért.

10)  Felel a választott idegen nyelvek, a választható tantárgyak és a fakultációk választásának működéséért.

11)  Az iskolavezetővel és a gazdasági vezetővel közösen elkészíti a költségvetési tervezetet és a költségvetési beszámolót.

12)  A gazdasági vezetővel együtt:

a)    elkészíti a dolgozók számára a munkaszerződéseket,

b)    a munkaköri leírásokat az adott munkaterület felelőseivel egyeztetve egyénekre szabottan elkészíti, elkészítteti,

c)    ellenőrzi a munkaidő elszámolásokat.

13)  Havonta ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások naplóvezetését.

14)  Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat.

15)  Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Titkárság, a könyvtáros és a rendszergazda munkáját.

16)  Gondoskodik az intézmény egészségügyi ellátásáról, kapcsolatot tart az iskolaorvossal, a kerületi gyermekfogászati rendelővel, a felnőtt üzemi-háziorvosi rendelővel, segíti az intézményiellátásban nyújtott munkájukat.

17)  Felel azért, hogy a szülők számára havi rendszerességgel hírlevél jusson el a korábbi események elemzésével és az elkövetkezendő programok előkészítésével.

18)  Felel azért, hogy az intézmény honlapja naprakész legyen, az intézmény életével kapcsolatos események, hírek mindenesetben megjelenjenek, a közösségi oldalakon aktívan jelen legyen az intézmény, koordinálja az internetes hirdetéseket.

19)  A tanév végén beszámol munkájáról a Munkatársi Közösségnek.

  

2.1.1.2.4.    Pedagógiaivezető

1)    Feladata az intézmény vezetésében való részvétel.

2)    Feladata a pedagógiai munka szervezése, irányítása, vezetése az iskolavezetővel közösen.

3)    Felel az óralátogatások rendszerének működéséért.

4)    A szakmai vezetővel és a munkacsoport vezetővel együtt felel a pályakezdő és új kollégák intézménybe való beilleszkedéséért, óráikon történő hospitálás megszervezéséért, munkájuknak segítéséért és értékeléséért, a mentorrendszer működéséért.

5)    Feladata az iskolavezetővel és a szakmai vezetővel együtt:

a)    a napi pedagógiai munkával kapcsolatos fejlesztési lehetőségek generálása, a kezdeményezések támogatása,

b)    az intézmény pedagógiai programja fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések támogatása,

c)    az intézmény pedagógiai programja fejlesztésének szervezése, irányítása, vezetése,

d)    a pedagógiai-szakmai dokumentumok elkészítésének irányítása,

e)    a pedagógiai munka értékelése, segítése (hospitálások, megbeszélések szervezése),

f)     a pedagógiai munka szervezésével, irányításával, vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos általános (nem másnak a hatáskörébe tartozó) megbeszélések, műhelymunkák szervezése, vezetése, a szükséges jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése vagy az elkészítés támogatása, felügyelete,

g)    a képzés korszerűsítésének kialakításában, az új módszertanok elterjesztésében való közreműködés,

h)    a diákokkal és a szülőkkel a pedagógiai kérdésekben folyó párbeszéd, egyeztetés, együttműködés koordinálása,

i)      a pályázati munka irányítása az iskolavezetővel és a szakmai vezetővel közösen,

j)      az alkalmazásban álló és óraadói státuszú dolgozó felvételéről szóló döntésben való részvétel.

6)    Az iskolavezetővel együtt:

a)    az Osztálytanítói Tanácskozásoknak tagja, ülésein kötelezően részt vesz.

b)    az Osztályfőnökök Tanácsa titkára, ülésein kötelezően részt vesz.

7)    Felelőssége az osztálykirándulások pedagógiai tartalmának elemeztetése.

8)    A GondolkodókTársaságának tagja, ülésein kötelezően részt vesz.

9)    Felelős a közösségi szolgálat GT döntésnek megfelelő működéséért.

10)  Felelős az osztályfőnök-párok kialakulásáért.

11)  Az operatív vezetővel és a szakmai vezetővel együtt felel az egyes osztályokban tanító tanárok arányos elosztásáért.

12)  A szakmai vezetővel együtt a tanártovábbképzés elveinek előterjesztője, felelős a továbbképzési pénzek elosztásáért.

13)  Minden, a diákságot is érintő döntésről tájékoztatja a Kürttanácsot.

14)  Irányítja az ifjúságvédelmi munkát.

15)  A tanév végén beszámol munkájáról a Munkatársi Közösségnek.

 

2.1.1.2.5.    Szakmai vezető

1)    Feladata az intézmény vezetésében való részvétel.

2)    Feladata a szakmai munka szervezése, irányítása, vezetése az iskolavezetővel közösen.

3)    A pedagógiaivezetővel és a munkacsoport-vezetővel együtt felel a pályakezdő és új kollégákintézménybe való beilleszkedéséért, óráikon történő hospitálás megszervezéséért, munkájuknak segítéséért és értékeléséért, a mentorrendszer működéséért.

4)    Feladata az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben való vezetői feladatok ellátása.

5)    Felel a tanítási órán kívüli foglalkozások rendszerének működéséért.

6)    Felel a választott idegen nyelvi, a választható tantárgyi és a fakultációs rendszer működéséért.

7)    Irányítja a helyi tantervek kidolgozását.

8)    Kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, más intézményekkel.

9)    Feladata az iskolavezetővel és a pedagógiai vezetővel együtt:

a)    a napi szakmai munkával kapcsolatos fejlesztési lehetőségek generálása, a kezdeményezések támogatása,

b)    az intézmény szakmai programja fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések támogatása,

c)    az intézmény szakmai programja fejlesztésének szervezése, irányítása, vezetése,

d)    a pedagógiai-szakmai dokumentumok elkészítésének irányítása,

e)    a szakmai munka értékelése, segítése (hospitálások, megbeszélések szervezése),

f)     a szakmai munka szervezésével, irányításával, vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos általános(nem másnak a hatáskörébe tartozó) megbeszélések, műhelymunkák szervezése, vezetése, a szükséges jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése vagy az elkészítés támogatása, felügyelete,

g)    a képzés korszerűsítésének kialakításában, az új módszertanok elterjesztésében való közreműködés,

h)    a diákokkal és a szülőkkel a szakmai kérdésekben folyó párbeszéd, egyeztetés, együttműködés koordinálása,

i)      a pályázati munka irányítása az iskolavezetővel és a pedagógiai vezetővel közösen,

j)      az alkalmazásban álló és óraadói státuszú dolgozó felvételéről szóló döntésben való részvétel.

10)  Az operatív vezetővel és a pedagógiai vezetővel együtt felel az egyes osztályokban tanító tanárok arányos elosztásáért.

11)  A pedagógiai vezetővel együtt a tanártovábbképzés elveinek előterjesztője, felelős a továbbképzési pénzek elosztásáért.

12)  A munkacsoport-vezetővel közösen a tankörök kialakításának felelőse.

13)  Felelős az óralátogatások alól felmentett diákok és a magántanulók felkészültségének ellenőrzéséért.

14)  Az iskolavezetővel közösen

a)    szervezi a Gondolkodók Társasága munkáját.

b)    számol be a Gondolkodók Társaságának működéséről a Munkatársi Közösségnek, a beszámolóban a tagok – önértékelésükön alapuló – egyéni munkájának elemzése is megjelenik.

15)  Az adminisztrációs vezetővel közösen irányítja, megszervezi a pótló, javító, osztályozó és különbözeti vizsgákat.

16)  A tanév végén beszámol munkájáról a Munkatársi Közösségnek.

2.1.2.  Központi Gazdasági Bizottság

1)  Átfogja, szervezi és irányítja az intézmény gazdasági életét, hozzá tartozik minden pénzügyi-gazdasági kérdés azok kivételével, amelyeket az SZMSZ más testületek,vagy személyek hatáskörébe utal.

2)  Tagjai a gazdasági vezető, az iskolavezető és az operatív vezető.

3)  Ülésein a tagok részvétele kötelező.

4)  Szervezi a finanszírozási források biztosítását.

5)  A Kuratórium által elfogadott költségvetésnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő gazdasági működést felügyeli.

6)  A „tantárgyi költségvetési tervezeteket" is figyelembe véve elkészíti a naptári év költségvetési tervezetét, melyet beterjeszt a Vezetőség elé.

7)  Végrehajtja a Kuratórium által elfogadott költségvetést.

8)  A mindenkori infláció mértékét és az intézmény pénzügyi helyzetét figyelembe véve minden évben javaslatot tesz a dolgozók bérfejlesztésének mértékére.

9)  Elkészíti a családok hozzájárulásának rendjéről szóló dokumentumot.

10) A családok költségtérítésének zavartalan menetéért felelős.

11) Az óraadók munkáját elszámolja.

12) Felveszi és elbocsátja a technikai dolgozókat.

13) Valamely tantárgy működési feltételeit érintő gazdasági döntés előterjesztése előtt ki kell kérnie az érintett munkacsoport véleményét.

14) Külső szolgáltató által végzett munkák esetén a szolgáltatót kiválasztja.

15) Felelős a pályázati folyamatok és beszámolók pénzügyi folyamatainak szabályszerűségéért.

16) Pénzügyi döntéseit a Vezetőség elé terjeszti.

17) Minden olyan kérdésben, amelyben szükségét érzi, aVezetőséghez fordul.

 

2.1.2.1.  Gazdaságivezető

1)    A számlákat ellenjegyzi.

2)    Felelőse a technikai területek munkájának.

3)    Tervezi és ellenőrzi az iskolaépülettel kapcsolatos állagmegóvó és fejlesztő munkát.

4)     Felelős az intézmény munka-, tűz- ésbalesetvédelmének biztosításáért, vagyonának, infrastruktúrájának megóvásáért.

5)     A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszi.

6)    Felelős az eszköznyilvántartásért, a leltározásért.

7)    Felelős a tantermek, a tornaterem és a sportpálya külsősök általi használatának nyilvántartásáért.

8)     A dolgozók számára a munkaszerződéseket, illetve a munkaköri leírásokat az adott munkaterület felelőseivel egyeztetve, az operatív vezetővel közösen, egyénekre szabottan elkészíti, elkészítteti.

9)    Felelős a működési feltételek biztosításáért.

10)  Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket.

11)  Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat.

12)  Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről.

13)  Szervezi az intézmény gyógyszerellátását.

14)  Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában.

15)  Felelős az intézményi kártérítési ügyek intézéséért.

16)  Felelős az oktatástárgyi feltételeinek biztosításáért.

3.2.         A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

A tanítási napokon a Vezetőség tagjai napi munkarendüknek megfelelően tartózkodnak bent az intézményben.

3.3.         A kiadmányozás szabályai

Az iskolavezető kiadmányozza:

1)    Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait.

2)    A kötelezettségvállalásokat.

3)    Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és egyéb leveleket.

4)    Az intézmény feladatai ellátásához kapcsolódó döntéseket.

5)    A rendszeres statisztikai jelentéseket, az államigazgatás által kért adatszolgáltatásokat.

6)    Kimenő leveleket.

7)    Az iskolavezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói: az operatívvezető, ha ő is akadályoztatva van, akkor bármelyik vezető, illetve a feladatkörét érintő kérdésekben a gazdasági vezető.

3.4.         A képviselet szabályai

Az intézmény képviseletére – azon esetekben ahol az SzMSz másképpen nem szabályozza - az iskolavezető jogosult, aki ezt a jogátmeghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában– amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működésiszabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az iskolavezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.

 

 A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:

1)    jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,

2)    tanulói jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele,

3)    az intézmény és más szervezetek, személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával kapcsolatos nyilatkozatok megtétele,

4)    munkáltatói jogkörrel összefüggésben történő nyilatkozatok megtétele,

5)    az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján

a)    hivatalos ügyekben

b)    önkormányzatokkal való ügyintézés során,

c)    államiszervek, hatóságok és bíróság előtt,

d)    az intézményfenntartó előtt,

e)    az intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,

f)     az intézményben működő egyeztető fórumokkal,

g)    más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal,

h)    az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civilszervezetekkel,

i)      az intézmény belső és külső partnereivel,

j)      munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,

k)    a médiában.

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az iskolavezető és bármelyik vezetőségi tag együttes aláírását kell érteni.

  

3.5.         A vezetői helyettesítés és az iskolaszüneti vezetői ügyelet rendje

Az intézmény vezetését a demokratikus alapelveknek megfelelően a Vezetőség, mint testület látja el. A testület nem helyettesíthető, működését minden esetben biztosítani kell.

Adott területért felelős vezető helyettesítését akadályoztatása esetén a Vezetőségnek kell megoldania.

A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben a vezetői ügyelet rendjét a Vezetőség kialakítja és közzéteszi az intézmény honlapján.

3.6.         Az iskolavezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök

Az intézmény sajátos, demokratikus szervezeti rendjébe illeszkedik a vezetési struktúra, a Vezetőség felépítése és a vezetők közötti munkamegosztás. Ennek megfelelően a Vezetőség gyakorolja a köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében és a közalkalmazotti törvényben az igazgatóra ráruházott vezetői jogkört és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat.

4.    AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI

4.1.         A pedagógusok közösségei

A nevelő-oktató munkában résztvevő valamennyi dolgozó (a továbbiakban pedagógus) alkotja a pedagógusok csoportját.

A pedagógusok lehetnek alkalmazásban állók foglalkoztatottak, illetve óraadó tanárok.

A pedagógus munkáját az egyéni szabadság és felelősség kettős elve alapján végzi.

A pedagógus munkájáról beszámolni köteles minden intézményi fórumon.

A pedagógus végzi a napi pedagógiai-szakmai tevékenységet.

A pedagógus dönt a tantárgyához tartozó napi, operatív ügyekben.

A pedagógus feladata a tanulmányi munkákkal kapcsolatos személyes kérések megoldásának segítése.

4.1.1. Munkatársi Közösség

1)    Munkatársi Közösség a pedagógusok legfőbb stratégiai, illetve pedagógiai-szakmai döntéshozó testülete, a nevelési-oktatási intézmény egyik legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.

2)    Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre.

3)    Tagja az intézmény valamennyi olyan pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, aki legalább 15 tanórát tart, vagy annak megfelelő mértékben van foglalkoztatva. Minden más munkatárs csatlakozhat.

4)    A Munkatársi Közösség a hétfők rendjében meghatározottak szerint ülésezik.

5)    A Munkatársi Közösség ülései nyilvánosak, hacsak másképp nem dönt a testület.

6)    A Munkatársi Közösség ülésein a tagok részvétele kötelező. Ha valaki nem tud jelen lenni, arról kérelmet nyújt be a Vezetőségnek, s a levezető elnök ismerteti a távollétet a Munkatársi Közösséggel. A távolmaradás lehetőségéről a Vezetőség dönt.

7)    A Munkatársi Közösség határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a jelen van.

8)    A Munkatársi Közösség döntéseit általában egyszerű többséggel hozza, de határozhat úgy is, hogy valamely döntés kétharmados többséget igényel. Személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazásra van szükség. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az ügy újratárgyalásra kerül, amit újabb szavazás követ.

9)    Döntésnek minősül a szavazás, amennyiben az igen és nem szavazatok összesített száma eléri a kétharmadot.

10)  Munkáját az iskolavezető szervezi és elnökli.

11)  A Munkatársi Közösség tagjainak a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztést legalább három nappal a Munkatársi Közösség ülése előtt meg kell kapniuk.

12)  A Munkatársi Közösség témájává kell tenni minden olyan kérdést is, amit a Munkatársi Közösség tagjainak legalább 1/3-a írásban igényel. Ilyen esetben is szükséges az írásos előterjesztés.

13)  Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai-szakmai programját, házirendjét, alapintézményeit illetően a Munkatársi Közösség a legfelsőbb fórum, minden stratégiai kérdésben ő dönt vagy felsőbb (más) testületek felé ő az előterjesztő.

14)  Dönt az intézmény értékelési rendszeréről.

15)  Dönt a nap kezdésének és szüneteinek, valamint a tanév időbeosztásáról.

16)  Elfogadja az intézményköltségvetését és a költségvetési beszámolót.

17)  Elfogadja a tanári bérrendszer változásait.

18)  A munkatársak közül megválasztja: egyéves időtartamra: az Együttműködés Fórumának tagjait, a Gondolkodók Társaságának tagjait, a Felvételi Bizottság tagjait, a Költségvetési Tanács tagjait, a Kürttanács tagjait, a Szociális Bizottság tagjait; hároméves időtartamra: a szakmai munkacsoport vezetőket, a Vezetőség tagjait; ötéves időtartamra vagy az osztály kifutásának idejéig: az osztályfőnököket.

19)  A választott vezetőket minden év végén beszámoltatja, szavazással elfogadja az éves munkájukat. Amennyiben az „igen” szavazatok aránya 2/3-nál kevesebb, az éves munka részletes megbeszélésére kerül sor.

20)  A Munkatársi Közösség 1/3-ának írásos beadványa esetén a Munkatársi Közösség tárgyalni, majd szavazni köteles a bizalmatlansági indítványról. Bizalmatlansági indítvány indítható mindenki ellen, akit a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezése alapján a Munkatársi Közösség választott meg.

21)  Dönt más intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való közös társaságok, szervezetek létrehozásáról.

22)  Dönt az intézmény éves munkatervéről.

23)  A Munkatársi Közösség a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési jogkörét a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében.

24)  A diákok magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozóvizsgára bocsátásról a döntést a Munkatársi Közösség helyett az egyes osztályok Osztálytanítói Tanácskozásai hozzák meg.

4.1.2. Szakmai munkacsoportok

1)    A munkacsoport tagjai az azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok.

2)    Ennek megfelelően az intézményben az alábbi munkacsoportok működnek (szervezeti elhelyezkedésüket az intézmény szervezeti ábrája mutatja):

•       Angol

•       Informatika és Matematika

•       Magyar mint Idegen nyelv és Választott Nyelvek

•       Művészet

•       Támogatók

•       Társadalomtudományi

•       Termeszek

•       Testnevelés

3)    A munkacsoportok tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és módszertani fejlesztését, tervezését.

4)    Munkájukat éves munkaterv alapján végzik, amelyet minden tanév elején a Gondolkodók Társasága elé terjesztenek.

5)    A munkacsoport üléseire minimum heti rendszerességgel kerül sor. A munkacsoport-értekezlet ideje az órarendbe van beépítve. Rendkívüli értekezletet kell összehívni, ha a munkacsoport bármely tagja vagy a Vezetőség vagy valamely vezető indítványozza.

6)    Ülésein a tagok részvétele kötelező. Ha valaki nem tud jelen lenni, arról kérelmet nyújt be a Vezetőségnek, s a munkacsoport-vezető ismerteti a távollétet az értekezleten. A távolmaradás lehetőségéről a Vezetőség dönt.

7)     A munkacsoport ülései nyilvánosak, hacsak másképp nem dönt a testület.

8)    A munkacsoportot a munkacsoport-vezető irányítja, akit a Munkatársi Közösség választ meg.

9)    A munkacsoportok részletes feladatai:

a)    Gyakorolják a Munkatársi Közösség által átruházott jogköröket és elvégzik az ezzel kapcsolatos feladatokat.

b)    Részt vesznek az intézmény szakmai munkájának fejlesztésében, irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében.

c)    Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók munkacsoportot érintő részeinek elfogadása.

d)    Az intézmény éves munkatervének munkacsoportot érintő részeinek elfogadása.

e)    Javítják, koordinálják az intézményben folyó munka szakmai színvonalát, minőségét a munkacsoportot érintő területeken.

f)     Elkészítik a munkacsoportra vonatkozó éves költségvetési tervezetet.

g)    Javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére.

h)    Együttműködnek egymással az intézményi munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében.

i)      Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.

j)      Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket szerveznek az intézmény diákjai tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által meghirdetett versenyeket.

k)    Felmérik és értékelik a diákok tudásszintjét.

l)      Szervezik a pedagógusok továbbképzését.

m)  Összeállítják az osztályozó-, a különbözeti-, a javító vizsgák tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik.

n)    Támogatják a munkacsoportjukba tartozó pályakezdő pedagógusok munkáját.

o)    Az intézménybe kerülő, a munkacsoportjukba tartozó pedagógusok beilleszkedését támogatják.

p)    Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére.

q)    Felelősek a tankönyvrendelésért.

 

4.1.2.1.               Szakmai munkacsoportvezető

1)    Feladata, hogy segítse a munkacsoport tagjai szakmai munkájának minőségi és módszertani fejlesztését, tervezését.

2)    Részt vesz az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának, minőségének biztosításában, fejlesztésében.

3)    Felelős a munkacsoport képviseletéért a Gondolkodók Társasága ülésén, amennyiben ott a munkacsoportot érintő téma kerül napirendre.

4)    Előkészíti az éves munkacsoport tervet, nyomon követi a haladást, felelőssége, hogy legyenek felelősök, követi a határidőket.

5)    Felelős a szakmai munka tanévenkénti értékeléséért a munkacsoporton belül.

6)    Feladata a szakmai továbbképzések figyelése, az ezekkel kapcsolatos információk ismertetése a munkacsoporttal.

7)    Felelős a tantárgyi mérések, vizsgák megszervezéséért.

8)    Előkészíti a tantárgyfelosztás tervezetét és megszervezi a döntést arról a munkacsoporttal.

9)    Koordinálja a tankönyvek rendelését, felelős a tanári példányok beszerzéséért.

10)  Óralátogatást szervez (saját és tanárok egymás közti óralátogatását is szervezi).

11)  Felelős az egy napot meghaladó hiányzás esetén a szakos helyettesítések megszervezéséért.

12)  Közvetít az esetlegesen keletkező tartós konfliktushelyzetekben a munkacsoporton belül, illetve a diákok, tanárok között.

13)  Az iskolavezetővel, a pedagógiai és a szakmai vezetővel közösen

a)    vesz részt a munkacsoportjába tartozó alkalmazásban álló és óraadói státuszú dolgozó felvételéről szóló döntésben,

b)    felelős a képzés korszerűsítésének kialakításában, új módszertanok elterjesztésében,

c)    feladata a pedagógiai-szakmai munka értékelése, segítése (hospitálások, megbeszélések szervezése).

14)  A pedagógiai és a szakmai vezetővel együtt felel a pályakezdő és új kollégák intézménybe való beilleszkedéséért, óráikon történő hospitálás megszervezéséért, munkájuknak segítéséért és értékeléséért, a mentorrendszer működéséért.

15)  A szakmai vezetővel közösen

a)    a tankörök kialakításának felelőse.

16)  A munkacsoport tagjaival közösen

a)    felelős a tantárgy értékelési rendszerének kialakításáért, megfelelő működéséért,

b)    összeállítják az osztályozó, a különbözeti és javító vizsgák tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik,

c)    javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére,

d)    fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat,

e)    felelősek a háziversenyek szervezéséért, külsős versenyek népszerűsítéséért.

17)  Felelős a munkacsoportjába tartozó választható tárgyak, fakultációk és szakkörök munkájáért.

18)  Felelős a szükséges fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások létrehozásáért és működéséért.

19)  A megfelelő testülettel/személlyel közösen dönt az intéz ményéves munkatervének, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók munkacsoportját érintő részeinek elfogadásáról.

20)  A tanév végén beszámol munkájáról a Munkatársi Közösségnek.

 

4.1.3. Az OsztályfőnökökTanácsa

1)   Az Osztályfőnökök Tanácsa egy pedagógiai fórum, aminek minden osztályfőnök a tagja, titkárai az iskolavezető és a pedagógiai vezető.

2)   Az OsztályfőnökökTanácsa ülésein a tagok részvétele kötelező. Ha valaki nem tud jelen lenni, arról kérelmet nyújt be a Vezetőségnek, és a levezető elnök ismerteti a távollétet az ülésen. A távolmaradás lehetőségéről a Vezetőség dönt.

3)  Az Osztályfőnökök Tanácsa határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van, döntéseit egyszerű többséggel hozza. Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti előzetesen részvételi szándékát, a részvételi lehetőségről az Osztályfőnökök Tanácsa dönt.

4)  Üléseit a tanév rendje alapján szervezi.

5)  Üléseit az iskolavezető, illetve a pedagógiai vezető készíti elő és vezeti.

6)  Az Osztályfőnökök Tanácsa tagjainak az írásos előterjesztéseket legalább három nappal az ülés előtt meg kell kapniuk.

7)  Működését egyebekben önmaga határozza meg.

8)  Az Osztályfőnökök Tanácsa titkárai a testület munkájáról és saját munkájukról a tanév végén beszámolnak a Munkatársi Közösségnek.

9)  Az Osztályfőnökök Tanácsának döntéseiről jegyzőkönyv készül.

4.1.3.1.    Az osztályfőnökök

1)  Az osztályt két pedagógus, az osztályfőnökök párosa vezeti, gondozza.

2)  Az osztályfőnököket a Munkatársi Közösség választja meg, visszahívásukra is a Munkatársi Közösség jogosult.

3)  Minden segítséget megadnak az osztályukba járó diákoknak ahhoz, hogy ők az intézményben legjobb képességeik, tudásuk szerint tudjanak élni, tanulni, dolgozni.

4)  Feladatuk külön programok szervezése (pl. gólyatábor, kirándulások, színházlátogatás, stb.).

5)  Felelősek az osztályukba járó diákok és családjaik számára szükséges megfelelő információáramlásért.

6)  Feladatuk a kapcsolattartás a családokkal.

7)  Az Osztálytanítói Tanácskozások felelősei.

8)  Az Osztályszülői Tanácskozást megszervezik, azon a Munkatársi Közösség képviseletében jelen vannak, tanácskozási joggal bírnak, információkat szolgáltatnak.

9)  Kötelességük a hivatalos dokumentumok rendszeres, pontos vezetése, elkészítése.

10) Munkájukról évente beszámolnak a Munkatársi Közösségnek.

 

4.1.4. Osztálytanítói Tanácskozás

1)  Tagjai az egy osztályban tanító munkatársak.

2)  Az osztályt, illetve az egyes diákokat érintő ügyek döntéshozója.

3)  Tagja az adott osztályban tanító valamennyi szaktanár, az iskolavezető és a pedagógiai vezető.

4)  Az Osztálytanítói Tanácskozás ülésein a tagok részvétele kötelező. Ha valaki nem tud jelen lenni, arról kérelmet nyújt be aVezetőségnek, s a levezető elnök ismerteti a távollétet az ülésen. A távolmaradás lehetőségéről a Vezetőség dönt.

5)  Az Osztálytanítói Tanácskozás határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van.

6)  Az Osztálytanítói Tanácskozás döntéseit egyszerű többséggel hozza.

7)  Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti előzetesen részvételi szándékát, a részvételi lehetőségről az Osztálytanítói Tanácskozás dönt.

8)  Évente legalább 1 alkalommal az összes diák helyzetét részletesen áttekinti, a szükséges irányokat megfogalmazza, egyébként szükség szerint ülésezik.

9)  Üléseit az osztályfőnökök készítik elő és vezetik.

10) Az Osztálytanítói Tanácskozás tagjainak az írásos előterjesztéseket legalább három nappal az ülés előtt meg kell kapniuk.

11) Működését egyebekben önmaga határozza meg.

12) Szavazati joga van: osztályügyben minden, az osztályban tanító tanárnak, az iskolavezetőnek, a pedagógiai vezetőnek, valamint minden önmagát döntésképesnek tartó pedagógusnak; az egyes diákokat érintő kérdésekben az adott diákokat tanító pedagógusoknak, az iskolavezetőnek, a pedagógiai vezetőnek, valamint minden önmagát döntésképesnek tartó pedagógusnak.

13) Az osztályfőnökök az Osztálytanítói Tanácskozás munkájáról évente beszámolnak az Osztályfőnökök Tanácsának.

14) Kompetenciájába tartozik a diákok magasabb évfolyambalépésének megállapítása, a diákok osztályozóvizsgára bocsátása.

15) Az Osztálytanítói Tanácskozás döntéseiről jegyzőkönyvkészül.

 

4.1.5.    GondolkodókTársasága

1)    Az intézmény vezető fejlesztő testülete.

2)    Tagjai az iskolavezető, a pedagógiai vezető, a szakmai vezető és a Munkatársi Közösség által választott pedagógusok.

3)    A Gondolkodók Társasága ülésein a tagok részvétele kötelező. Havalaki nem tud jelen lenni, arról kérelmet nyújt be a Vezetőségnek, s alevezető elnök ismerteti a távollétet az ülésen. A távolmaradás lehetőségéről a Vezetőség dönt.

4)    A Gondolkodók Társasága határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van.

5)    A Gondolkodók Társasága döntéseit egyszerű többséggel hozza, személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazásra van szükség.

6)    Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti előzetesen részvételi szándékát, a részvételi lehetőségről a Gondolkodók Társasága dönt.

7)    Üléseit a tanév rendje szerint szervezi.

8)    Munkáját az iskolavezető és a szakmai vezető készítik elő.

9)    A Gondolkodók Társasága tagjainak a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztést legalább három nappal a Gondolkodók Társasága ülése előtt meg kell kapniuk.

10)  Működési rendjét egyebekben maga alakítja ki.

11)  A Munkatársi Közösség elé kerülő stratégiai szintű előterjesztések gazdája. A nem stratégiai pedagógiai-szakmai kérdésekben dönt.

12)  Feladata az intézményi nevelő-oktató munka színvonalának javítása.

13)  Elfogadja a tantárgyak alapvető tartalmát és működését meghatározó koncepciókat.

14)  Elfogadja a tantárgyak éves programját.

15)  Részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében.

16)  Kialakítja a felvételi eljárásrendszerét.

17)  Az intézményi programok tervezetét áttekinti, a megvalósulást véleményezi.

18)  Dönt a szakkörök, a fakultációk és a választható tárgyak éves tervéről.

19)  Elfogadja a továbbképzési programot.

20)  A Gondolkodók Társaságának működéséről az iskolavezető és a szakmai vezető tanév végén beszámol a Munkatársi Közösségnek, a beszámolóban a tagok - önértékelésükön alapuló -egyéni munkájának elemzése is megjelenik.

21)  A Gondolkodók Társaságának tagjai munkájukról évente beszámolnak a Munkatársi Közösségnek.

22)  A Gondolkodók Társasága üléseiről jegyzőkönyv készül.

4.1.6. Felvételi Bizottság

1)    A Felvételi Bizottság két tagját a Munkatársi Közösség saját tagjai közül választja.

2)    Felelaz intézmény népszerűsítéséért.

3)    Felela felvételi eljárással járó kommunikációért, szervező munkáért.

4)    Felela beiskolázásáért.

5)    Felelaz átjelentkező diákok felvételéért, a folyamat koordinálásáért.

6)    Felelaz intézményi nyílt napok meghirdetéséért, lebonyolításáért. A nyílt órákrendjének és a teremrendnek az összeállításáért, a szülők tájékoztatásáért anyílt napok alkalmával.

7)    Felela felvételi megszervezéséért, a felvételi bizottságok összeállításáért, atermek kijelöléséért és előkészítéséért, a felvételizők bizottságba osztásáért,a szóbeli felvételi anyagok összeállításáért és az eredmények közzétételéért.

8)    Felelősa felvételi ügyekkel kapcsolatos intézményi dokumentumok megfelelőségéért.

9)    Felelősa felvételi, átvételi ügyekkel kapcsolatban a törvényi szabályozásnak megfelelőműködésért, a törvények, rendeletek megkívánta szabályok ismertetéséért,betartatásáért.

10)  Tagjai a tanév végén beszámolnak munkájukról a MunkatársiKözösségnek.

 

4.1.7. Szociális Bizottság

1)    Dönt adiákok és a dolgozók szociális ügyeiben.

2)    Kéttagból álló testület. Tagja lehet mindenki, aki a Munkatársi Közösség tagja.Tagjait a Munkatársi Közösség választja egyéves időtartamra, visszahívásukra isa Munkatársi Közösség jogosult.

3)    ABizottság ülésein a tagok részvétele kötelező.

4)    ABizottság határozatképes, ha a tagok jelen vannak.

5)    ASzociális Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.

6)    Üléseinyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezhetielőzetesen részvételi szándékát, a részvételi lehetőségről a Bizottság dönt.

7)    Szükségszerint ülésezik.

8)    ASzociális Bizottság tagjainak a kérelmeket, írásos anyagokat legalább háromnappal az ülés előtt meg kell kapniuk.

9)    Működésétegyebekben önmaga határozza meg.

10)  Munkájáról a tanév elején tervet készít, a tanév végén pedigbeszámol a Munkatársi Közösségnek.

11)  A Bizottság döntéseiről egyénenként, írásos határozatkészül.

12)  Tagjai a tanév végén beszámolnak munkájukról a Munkatársi Közösségnek.

 

4.1.8. Költségvetési Tanács

1)    Költségvetési Tanács a költségvetés éves megvalósulását követi.

2)    A Költségvetési Tanács két főből áll, akik a Munkatársi Közösség tagjaiközül kerülhetnek ki.

3)    A tagok megbízása 1 évre szól, tagjait a Munkatársi közösség választja.

4)    A munkájához szükséges információkat rendelkezésére kell bocsátani.

5)    A költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi a Munkatársi Közösségértekezletén.

6)    A Vezetőséggel együttműködve részt vesz a gazdálkodási évköltségvetésének elkészítésében.

7)    Részt vesz a költségvetéssel kapcsolatos változtatásokat érintőszavazások előkészítésében.

8)    Javaslatot tehet aköltségvetés módosítására.

9)    Tagjaia tanév végén beszámolnak munkájukról a Munkatársi Közösségnek.

 

4.2.         A diákok közösségei

Az intézménybebeiratkozott összes diák alkotja a diákok csoportját.

4.2.1. Az osztály

1)  Azintézményben a diákok osztálykeretben „élnek".

2)    Az osztályokdöntenek minden, az osztályközösséget érintő ügyben.

3)  Azosztály működési rendjét – az intézmény szabályait figyelembe véve - magaalakítja ki, nevét maga választja meg.

4)  Azosztály képviselőket delegál az intézmény megfelelő testületeibe (EgyüttműködésFóruma, Kürttanács).

5)  Azosztályt két osztályfőnök vezeti, gondozza.

4.2.2. A Diákönkormányzat (DÖK)

1)  AKöznevelési Törvényben biztosított diákjogok gyakorlására a diákokönszerveződése nyomán alakuló testület.

2)  Felépítésétés működési rendjét a diákok alakítják ki.

3)  Adiákok operatív vezető, ügyvivő testülete.

4)  Dönt adiák iskolapolgárok összességét érintő napi, operatív ügyekben.

5)  Meghatározzaa diákok céljaira fordítható pénzeszközök, egyéb eszközök, támogatásokelosztását.

6)  Megilletia törvényben biztosított keretek között egy tanítás nélküli munkanapmegszervezésének joga.

7)  Adiákok ügyeit érintő napirendek esetén a Munkatársi Közösség programját,előterjesztéseit egy héttel a tárgyalást megelőzően megkapja.

8)  AVezetőség minden, a diákságot is érintő döntéséről tájékoztatja aDiákönkormányzatot.

9)  Kérhetia Munkatársi Közösség egy adott döntése hatályba lépésének elhalasztását.Elutasítás esetén a Munkatársi Közösségnek vagy az érintett testületének,felelősének azt három napon belül írásban kell indokolnia a Diákönkormányzatszámára.

10) A Kürttanács napirendjét és a vitaanyagokat legkésőbb egyhéttel az adott ülés előtt megkapja.

11) Amennyiben egy, a Kürttanács hatáskörébe tartozó kérdésben aVezetőség a működőképesség érdekében dönteni kényszerül, a Diákönkormányzattalmegelőzően egyeztetni köteles.

12) A Diákönkormányzat munkája ellátásához jogosult az intézményfelszerelését, berendezési tárgyait használni, ha ezzel nem akadályozza azintézmény működését.

 

4.3.         A szülőkközösségei

Az intézménybe beiratkozott összes diák szülei, gondviselőialkotják a szülők csoportját. Az intézmény működésének elengedhetetlenfeltétele, hogy a szülők közössége képviseltesse magát az intézményt irányítószervezetekben.

4.3.1. Az Osztályszülői Tanácskozások

1)  Az egyosztályba járó diákok szülei, gondviselői az Osztályszülői Tanácskozásrésztvevői.

2)  Döntenekminden olyan kérdésben, amelyek csak az adott osztályba járó diákok szülőiközösségét érintik.

3)  AzOsztályszülői Tanácskozás működési rendjét maga alakítja ki.

4)  Képviselőketdelegálnak az intézmény megfelelő testületeibe (Együttműködés Fóruma,Kürttanács).

5)  AzOsztályszülői Tanácskozást évente legalább háromszor össze kell hívni.

6)  AzOsztályszülői Tanácskozást az osztályfőnökök szervezik meg. Ezek időpontjairóls tervezett témájáról az osztályfőnökök legkésőbb két héttel a találkozástmegelőzően értesítik a családokat.

7)  Azosztályfőnökök a Munkatársi Közösség képviseletében az OsztályszülőiTanácskozásokon részt vesznek. Itt tanácskozási joguk van, valamintinformációkkal szolgálnak.

8)  AzOsztályszülői Tanácskozásokon a diákok is részt vehetnek.

4.4.     Közös testületek

4.4.1. A Kürttanács

1)    Az iskolapolgárok csoportjainak képviseleti fóruma,legfelsőbb döntéshozatali szerve, minden nem szakmai, nem pedagógiai, nemköltségvetési kérdésben dönt.

2)    A Kürttanácsba az iskolapolgárok három csoportja(diák, szülő, tanár) delegálhat képviselőket.

3)    Ülésein az egyes csoportok egyenlő arányú szavazatijoggal rendelkeznek.

4)    A Kürttanács tagját csak a delegáló csoport hívhatjavissza.

5)    A tanári oldal a Munkatársi Közösség által választotthárom tagból és az iskolavezetőből tevődik össze.

6)    Tagja osztályonként egy-egy szülő és egy-egy diák.

7)    A Kürttanács titkára a megválasztott diákok vagy amegválasztott pedagógusok közül kerülhet ki, a Munkatársi Közösség választjameg.

8)    A Kürttanács rendkívüli ülését kell összehívni,amennyiben a testület tagjainak egyharmada, vagy valamelyik oldal tagjainakkétharmada írásban kezdeményezi azt. Az ülést a beadványtól számított két hétenbelül kell megtartani.

9)    Az iskolapolgároknak vagy azok csoportjainakelőterjesztéseit, javaslatait köteles érdemben megvizsgálni, azokról dönteni.

10)  AKürttanács működési rendjéről egyebekben önmaga dönt.

11)  A Kürttanács ülései nyilvánosak, hacsakmásképp nem dönt a testület.

12)  Magadönti el egy adott ügyről, hogy az pedagógiai, szakmai, vagy költségvetésikérdés-e.

13)  Stratégiaijellegű pedagógiai-szakmai kérdésekben véleményezési joga van.

14)  Elfogadjaaz intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.

15)  Azintézmény értékelési rendszerének kérdésében véleményezési joga van.

16)  Véleményeziaz Együttműködés Fóruma működésének alapelveit.

17)  Éventebeszámoltatja az Együttműködés Fórumát.

18)  Döntaz adományozható intézményi díjak köréről, illetve a díjazottak személyéről.

19)  Titkáraévente tájékoztatja a testület munkájáról a Munkatársi Közösséget.

20)  Titkáraévente beszámol saját munkájáról is a Munkatársi Közösségnek.

4.4.2. Az Együttműködés Fóruma

1)  AzEgyüttműködés Fóruma az intézményi konfliktusok kezelésének legfontosabb színtere.

2)  AzEgyüttműködés Fórumába az iskolapolgárok három oldala (diák, szülő, tanár)évente delegálnak képviselőket. A Fórum tagját csak a delegáló csoport hívhatjavissza. A tanári oldal a Munkatársi Közösség által választott öt tagból és afelelős vezetőből (az Együttműködés Fóruma titkárából) tevődik össze.

3)  AzEgyüttműködés Fóruma ülésein a diák, a szülő és a tanár tagnak azonosjogosítványai, egy-egy "szavazata" van.

4)  AzEgyüttműködés Fóruma működésének alapelveit a Kürttanács véleményezi. Ennek alapjánműködési rendjét egyebekben önmaga dolgozza ki.

5)  Működésébenteljes függetlenséggel bír.

6)  Az Együttműködés Fórumának ülései nyilvánosak, hacsak másképpnem dönt a testület.

7)  Azintézményi fegyelmi ügyekben egyedül az Együttműködés Fóruma hozhat határozatot.

8)  Titkáraévente tájékoztatja az Együttműködés Fóruma munkájáról a Kürttanácsot és aMunkatársi Közösséget.

9)    Titkáraés pedagógus tagjai a tanév végén beszámolnak munkájukról a MunkatársiKözösségnek.

4.5.     Nevelő-oktatómunkát segítő alkalmazottak

·       Titkárságvezető

·       Titkársági munkatárs

·       Pedagógiai asszisztens

·       Rendszergazda

·       Oktatástechnikus

·       Laboráns

·       Iskolapszichológus

·       Gyógypedagógus

·       Gyógypedagógiai asszisztens

·       Gazdasági munkatársak

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezetiegységhez való tartozásukat az intézmény szervezeti ábrája mutatja.

 

5.    A MŰKÖDÉS RENDJE

5.1.     A diákoknak anevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

Az intézménynyitvatartási ideje: szorgalmi időszakban munkanapokon 6:00-22:00, iskolai szünetekbenmunkanapokon 9:00-14:00.

A kiskorú diákok ebédszünetben minden évben a Kürttanács általelfogadott eljárásrendben foglaltak szerint hagyhatják el az épületet.

A diák a tanítás alatt csak a szülő/gondviselő/nagykorú diák esetén adiák személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke írásbeli engedélyévelhagyhatja el az intézmény épületét. Rendkívüli esetben –szülői/gondviselői/diák kérés hiányában – az intézmény elhagyását azosztályfőnök, ha ő nem elérhető, bármely felnőtt munkatárs, a szülővel valóegyeztetés alapján engedélyezheti, szintén írásban. A kilépőt a diáknaktávozáskor le kell adnia az intézmény bejáratánál a portaszolgálatnak.Amennyiben a diák a tanítás ideje alatt engedély nélkül hagyja el az intézményterületét, az súlyos fegyelmi vétségnek minősül, és Együttműködés Fórumaeljárást von maga után.

A diákok az intézmény nyitvatartási időszakában benttartózkodhatnak az intézményben.

 

5.2.     Azalkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásánakrendje

A munkatársaknak a feladataik ellátásához szükséges időbenkell bent tartózkodniuk az intézmény épületében.

Az értekezletek rendjét minden évben az aktuális hétfőkrendje határozza meg.

Az iskolai év kötelező programjait minden évben az intézményaktuális tanév rendje határozza meg.

Betegség, hiányzás esetén a mindenkori aktuális, a Vezetőségáltal kiadott eljárásrend szerint kell eljárni.

5.3.     A belépés ésbenntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban anevelési-oktatási intézménnyel

Az intézmény a zavartalan működése, a vagyonvédelem,valamint a diákok, és alkalmazottainak biztonsága érdekében szabályozza abelépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek esetében, akik nem állnakjogviszonyban az intézménnyel.

Az intézménybe érkező idegeneket a portás fogadja, és engedibe, illetve ki őket. Az intézmény helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapjánléphetnek be az intézménybe. Hétvégén, ünnepnapokon és tanítási szünetekben (akijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény valamely felelősmunkatársának külön engedélyévellehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodni.

A nem iskolapolgárok intézményben való tartózkodásánakszabályai:

1)    Azintézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél tartózkodhatnak.

2)     Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási,karbantartási munkát végző szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogylehetőség szerint ne zavarják meg atanulás-tanítás menetét.

 

5.4.     Helyiségek,berendezések használatának szabályai

A helyiségek használatának rendjét a Házirend tartalmazza.Az ebben foglaltakat az intézmény diákjainak és alkalmazottainak be kelltartaniuk.

 

6.    AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI

Az intézmény a tanórai foglalkozások mellett a diákok érdeklődése,igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozásokat aGondolkodók Társasága hagyja jóvá. A foglalkozások helyét és időtartamát azoperatív vezető rögzíti, terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztáslehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.

A rendszeres tanóránkívüli foglalkozásokat a szakmai vezető hirdeti meg a heti időbeosztássalés a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezés a foglakozást tartótanárnál lehetséges.

Időszakostanórán kívüli foglalkozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítéscéljából.

Emelt szintű érettségire felkészítő fakultációslehetőséget biztosítunk minden intézményünkben tanított tárgyból. Lehetőségetbiztosítunk az iskolapolgároknak fakultációs tárgyak javaslatára olyantárgyakból, amelyeket nincsenek a tanrendünkben, de lehet belőlük érettségivizsgát tenni. A fakultációs tárgyak indításáról a Gondolkodók Társasága dönt.Indokolt esetben akár egy fővel is indítunk fakultációt. A fakultációstárgyakat egy évre hirdetjük meg. A diákok maximum 3 féle fakultációtválaszthatnak. A választott fakultáció leadása, vagy új fakultáció felvételeminden évben a Vezetőség által kiadott eljárásrend szerint történhet.

A választható tárgyak: a diákok minden évfolyamon kötelesek legalább kettő,legfeljebb három tantárgyat választani. A diákoknak minden választható tantárgyatheti két órában van alkalmuk tanulni. (Amennyiben az órarendlehetővé teszi,hogy egy diák a kettő vagy három választott tantárgyán felül továbbitantárgyhoz csatlakozzon, arra van lehetősége.) A 11-12. évfolyamon afakultáció is választható tantárgynak minősül. A választható tantárgyaklistájáról a pedagógiai program alapján az adott tanévben a Munkatársi Közösségdönt. A meghirdetett tantárgy mellett megjelöljük az órákat tartó tanár nevét.A diákoknak lehetőségük van arra, hogy a Munkatársi Közösség általmeghirdetetteken túl javasoljanak további tantárgyakat. A tantárgyak indításáróladott tanévben a Gondolkodók Társasága dönt az egy tantárgy indítását lehetővétevő minimum létszám és a jelentkezések száma alapján. A minimum létszámalapvetően 8 fő, de bármely iskolapolgár kérhet eltérést ettől, amely kérésrőla Gondolkodók Társasága dönt. Maximális létszámot a tantárgyi koncepciókbanlehet meghatározni, adott tanévben eltérést kérni ettől lehetséges, amiről aGondolkodók Társasága dönt. Az olyan tantárgyak esetében, ahol a jelentkezőkmagas száma miatt csoportbontásra van szükség, az előzetesen megjelölt tanáronkívül más szaktanár is indít csoportot. A csoportbontásról a tantárgyimunkacsoport javaslata alapján a Vezetőség dönt, a csoportbeosztás pedagógiaiprogramnak való megfelelése a tantárgyi munkacsoport és a Vezetőség felelőssége.A tantárgyi koncepciók meghatározzák a tantárgy felvételének feltételeit, akésőbbi csatlakozás szabályait, a tantárgy értékelési rendszerét, szükségesetén az egy csoportba tartozó diákok maximális létszámát.

Bármely iskolapolgár kezdeményezheti a következő programokszervezését: tanulmányi kirándulás, mozi, színházlátogatás, osztályprogram,szervezett külföldi utazások stb. Megtartásukról az adott területért felelőstestület dönt.

 

7.    AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI

7.1.     A külsőkapcsolatok rendszere, formája és módja

Az intézmény tagja az Alapítványi és MagániskolákEgyesületének. Kapcsolatot tart a különböző nevelési tanácsadókkal ésfejlesztő, segítő intézményekkel, civil szervezetekkel és alapítványokkal. AVezetőség szervezi a kapcsolattartást az intézmény egészével kapcsolatban állóintézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel ésvállalkozásokkal.

7.2.     Kapcsolattartás apedagógiai szakszolgálatokkal a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és apedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéért a Támogatók Munkacsoport afelelős. Segítik, hogy a szülők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot aszakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás szolgáltatásait,illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges diákok továbbifejlesztéséhez.

7.3.     Kapcsolattartás agyermekjóléti szolgálattal

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolattartásért afelelős a titkárságvezető. Segíti a kapcsolatfelvételt a rászoruló diákok(szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között.

7.4.     Kapcsolattartás aziskola-egészségügyiellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval

A szolgáltatóval, az iskolaorvossal és a védőnővel valókapcsolattartásért az operatív vezető a felelős.

 

8.    AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

Minden évben aGondolkodók Társasága által elfogadott dokumentum szabályozza.

9.    AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

9.1.     Védő, óvóelőírások, amelyeket a diákoknak azintézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk

Az intézmény minden diákja számára biztosítja a biztonságos körülmények között és egészséges környezetben történő intézményiéletet. Megfelelő pihenőidő és étkezésilehetőség áll a diákok rendelkezésére.

Védelmet biztosít számáraa fizikai és lelki erőszakkal szemben.A tanárok és a diákok együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és abiztonságos munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért. A diákokegészségének megőrzésével és az egészséges intézményi környezet kialakításávalkapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos és a védőnő.

Az intézményi alkalmazottak feladatai a diákbalesetekmegelőzésében és baleset esetén:

A laborfoglalkozást, egyéb kísérleti tevékenységet irányítótanár köteles a munka kezdetekor általános, az tevékenységek során pedig akonkrét feladatra vonatkozó baleset-megelőzési és munkavédelmi előírásokatismertetni. A tanárnak meg kell győződnie arról, hogy diákok megértették-e azoktatás során elhangzottakat és azokat tudják-e alkalmazni. A munkavédelmi,tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a balesetvédelminaplóban és az osztálynaplóban. Az oktatásban résztvevő diákokrólnyilvántartást kell vezetni, melyben a diákok aláírásukkal igazolják azoktatást.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályidején a diákokatáltalános baleset-megelőzési, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. Eztaz osztálynaplóban is dokumentálni kell.

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartania diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülményekközött végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzésstb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni ésadminisztrálni.

A diák köteles a tevékenységével kapcsolatosbaleset-megelőzési munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket elsajátítani ésalkalmazni.

A diákok csak olyan felszerelésekkel, eszközökkelvégezhetnek munkát /laboratóriumban, testnevelési órán, szaktanteremben stb./,amelyek a biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfelelnek.

A diákok csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnekmunkát.

A diákok nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyanruházatot, gyűrűt, karkötőt, nyakláncot stb., amely baleseti veszélyforráslehet.

A diák a tanítás alatt csak a szülő/gondviselő (nagykorú diák esetén adiák) személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke írásbeli engedélyévelhagyhatja el az intézmény épületét. Rendkívüli esetben –szülői/gondviselői/diák kérés hiányában – az intézmény elhagyását azosztályfőnök, ha ő nem elérhető, bármely felnőtt munkatárs, a szülővel valóegyeztetés alapján engedélyezheti, szintén írásban. Ezen túlmenően az intézménykilépőkártyás rendszert működtet, ennek szabályozását minden évben a Kürttanácsáltal elfogadott dokumentum tartalmazza.

Az iskolán kívül szervezett foglalkozásokról a szülőtelőzetesen tájékoztatni kell és a diák felügyeletéről az oda- és visszajutásközben és a foglalkozáson is az intézmény gondoskodik.

Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módonelsősegélyt nyújtani és a sérültek további ellátását elősegíteni, az ehhezszükséges elsősegélynyújtó láda az elsősegélynyújtó helyen van elhelyezve. Adiákbalesetek bejelentése a diákok és a pedagógusok számára kötelező. Abalesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását az operatív vezető végzi.

Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi éstűzvédelmi szabályzat előírásai érvényesek.

A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat azintézmény Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.

Az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévők 18 éves korukeléréséig az intézmény által kötött biztosítás alapján rendelkeznektanulóbiztosítással.

 

9.2.     A rendszeresegészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az intézményben orvos és védőnő rendel. A rendelés az orvosi szoba ajtajánkifüggesztett rendelési időben vehető igénybe. A diákok évenként egy alkalommalkülön beosztás szerint fogászati, illetve általános szűrővizsgálaton vesznekrészt. Ennek időpontjáról a diákokat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. Avizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek apótlásról gondoskodni.

9.3.      Rendkívüli eseményesetén szükséges teendők

Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyektermészeti, technikai, társadalmi, egészségügyi eredetűek, vagy egyéb másesemények, ha azok várható vagy valós következményeire nézve rendkívülinektekinthetők.

Ilyen esetekben a Vezetőség intézkedései arra irányulnak,hogy a diákok és az alkalmazottak testi épsége, illetve az intézmény épülete,az épületben és környezetében lévő vagyontárgyak védelme a lehetőségekhezképest a legnagyobb mértékben biztosítva legyen. A rendkívüli események körébetartozik a bombariadó is.

Az esemény bekövetkezésekor, amennyiben annak jellegeindokolja, az első feladat az intézmény kiürítése, amelyet a Vezetőség bármelytagja rendelhet el. A kiürítésről szóban, illetve szaggatott csengőjelzésébőlértesülnek az alkalmazottak és a diákok. A kiürítés alatt az osztályokazonnali, rendezett elvonulását az órát tartó tanárok felügyelik, a náluk lévőintézményi dokumentumok mentésével együtt. A kiürítést, a tűzriadó esetéreminden helyiségben kifüggesztett elvonulási útvonalon kell végrehajtani. Akiürítés után az épületbe semmilyen indokkal nem lehet visszatérni. A kiürítéskezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell tartani. Akiürítéssel párhuzamosan az intézmény bármely vezetője szükség esetén értesítiaz illetékes hatóságot és az intézmény fenntartóját.

Bombariadó esetén, amennyiben az telefonon érkezik, azintézkedő vezető a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteleselrendelni a bombariadót. A bombariadóról a rendőrséget kell értesíteni.Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet.

A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az,hogy a kiürítés időpontjától számított három óra múlva a megszakított órávalfolytatódik a tanítás. Amennyiben valamilyen nyomós ok miatt az általánosszabály nem alkalmazható, akkor a Vezetőség intézkedik a pótlás módjáról.

 

10. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

Apedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktatómunka átfogó ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése éskorrigálása, a munka hatékonyságának emelése. A folyamatos ellenőrzésmegszervezéséért, s hatékony működtetéséért a Vezetőség felelős.

Az ellenőrzés éves ütemezését az intézménymunkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével. Ellenőrzést végez azintézmény egészét illetően a Vezetőség, a munkacsoport-vezetők. Azosztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban folyó oktató- nevelő munkáraterjed ki.

11.       A diákkAL SZEMBENLEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

Az intézményben nem fegyelmi eljárásokatalkalmazunk a konfliktusok kezelésére: az Együttműködés Fóruma kezeli a hozzákerülő konfliktusokat, problémákat. Működésének alapjait az intézménySzervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza (4.4.2.). Működésében egyébirántteljes mértékben független testület, szabályzatát önmaga alakítja ki.

12.  AZ INTÉZMÉNYIADMINISZTRÁCIÓ

1.    Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok

·       a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok,

·       az elektronikus napló.

2.    Elektronikus úton előállított, hitelesített és tároltdokumentumok

 

12.1.      Az elektronikusúton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványtévente papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.

A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően:

1)    elkell látni az iskolavezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,

2)    avonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazásiszabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.

A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi,adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az iskolavezetőfelel, a hitelesítésről az adminisztrációs vezetőnek kell gondoskodnia.

A KIRrendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnakminősülő dokumentumok hitelesítési rendje:

1)    Elkell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amelytartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézményhivatalos körbélyegzőjének lenyomatát és „elektronikus nyomtatvány” felirattalkell ellátni.

2)    Afüzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külsőlapján, vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, aholfel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.

3)    Hitelesítésizáradék tartalma és szövege:

a)    aziraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást:„elektronikus nyomtatvány”,

b)    azelektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát,

c)    Ez adokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.

d)    Kelt:................................................

PH

..........................................

hitelesítő

Az elektronikus naplóhitelesítésének rendje:

Az adatok tárolása a napló használata soránátmenetileg az intézmény szerverén történik, a frissítés a biztonságielőírásoknak megfelelő gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikusúton tárolja a diákok adatait, a foglalkozások tananyagát, a hiányzókat,valamint a diákokkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb,a tanárok munkáját segítő információkat. A tárolt adatok közül:

1)    Esetigyakorisággal kell kinyomtatni a diák által elért eredményeket, az igazolt ésigazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot tanulói jogviszonymegszűnésének eseteiben.

2)    Tanévvégén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, azadathordozót az Iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválniszükséges.

12.2.      Az elektronikusúton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

A KIR eléréséhez felhasználóinevek, szükséges jelszavak megadása, a telephelyszintű jogok beállításai aziskolavezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik.

AKIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehheztartozó, kizárólag a felhasználó által ismert jelszóvaltörténik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem engedélyezhető. Afelhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt borítékban a Titkárság őrzi. Amások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni.

Abelépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés eseténaz okozott kárért a kárt okozó személyesen felel.

13.  A pedagógiaiprogramról való tájékozódás rendje

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt mindeniskolapolgár megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az intézményhonlapján.

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődőkfelvilágosítást kérhetnek a Vezetőség egy tagjától, előzetesen egyeztetettidőpontban.

14. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

Az intézményi foglalkozás keretében a diák általkészített dolgok tulajdonjoga a dákot illeti meg, ha a dolgot az általa hozottanyagból készíti el. Ez esetben a diák tulajdonjogát – írásos megállapodásalapján – átruházhatja az intézményre. A tanulói jogviszonyból eredőkötelezettség teljesítése során a diák által intézményi anyagból készítettdolgok tulajdonjoga az intézményt illeti meg. A kiskorú diákszülője – a 14. életévét betöltött diák esetén a diákkal egyetértésben –megállapodhat az iskolavezetővel abban, hogy a diák az általa készített dologtulajdonjogát az intézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárataz anyagköltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani. Ha diákáltal előállított intézményi tulajdonban lévő dolgot az intézmény bérletbeadja, vagy – az adásvétel kivételével – gyümölcsözteti (hasznait szedi), abevétel 50%-a illeti meg a diákot. Ha a dolgot az intézmény értékesíti, adiákot a bevételből származó nyereség 50%-a illeti meg.

 

15.  Záró rendelkezések

15.1.  Az SZMSZ hatályba lépése

Az SZMSZ 2016. év június hó 27. napján a Munkatársi Közösség általi elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2013. év június hó 27. napján készített (előző) SZMSZ.

15.2.  Az SZMSZ felülvizsgálata

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a Gondolkodók Társasága vagy a Munkatársi Közösség vagy a Kürttanács. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.

Kelt: Budapest, 2016. év június hónap 27. nap

 

 

.............................................

iskolavezető

P.H.

 

A szervezeti és működési szabályzatot a Kürttanács 2016. év június hó 27. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Kürttanács véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest, 2016. év június hónap 27. nap

.............................................

Kürttanács képviselője

 

A szervezeti és működési szabályzatot a Munkatársi Közösség 2016. év június hó 27. napján tartott értekezletén elfogadta.

 

.............................................

hitelesítő Munkatársi Közösség-i tag

 

15.3.  Fenntartói és működtetői nyilatkozat

Jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban a Kürt Alapítvány, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy mint a fenntartó döntésre jogosult vezetője, a szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseivel egyetértek, azokat jóváhagyom.

 

Kelt: Budapest, 2016. év június hónap 27. nap

 

.............................................

fenntartó képviselője

 

 

SZMSZ pdf