Pedagógiai programunk

Miért fejlesztettünk alternatív kerettantervet?

A Kürt Alapítványi Gimnázium hagyományaira építkezve, a folyamatos megújulás alapelvét szem előtt tartva, újrafogalmaztuk küldetésünket, ezen alapuló alternatív kerettantervet készítettünk. Két tanítási nyelvű középiskolaként a méltányosságra való törekvésünk, az ezt szolgáló tananyag-, iskola- és tanulás-tanításszervezésünk, módszertani eljárásaink szétfeszítik a hagyományos kereteket, alternatív kerettanterv készítését tették szükségessé és indokolttá.
A következőkben bemutatjuk, konkrétan mi tette szükségessé ezt a munkát. Indokaink a következő csomópontok mentén körvonalazhatóak:

1. Méltányosság

Iskolánk széles értelemben vett befogadó iskola. Helye van itt mindenkinek, hozott eredményeitől, képességeinek, készségeinek aktuális állapotától függetlenül. Diákjaink számára az esélyegyenlőségnek megfelelő, azonos hozzáférést és részvételt garantálunk az iskola életének minden mozzanatában.

A méltányosság elve értelmében, akinek több segítségre van szüksége céljai eléréséhez, az több segítséget kap. Egyéni szükségletek szerint kínálunk lehetőségeket és nyújtunk segítséget a nehézségek leküzdéséhez, és a tehetségek kibontakozásához, fejlődéséhez.

A fent megfogalmazott célok elérése érdekében szükséges rendszerszerűen kialakítani és működtetni olyan szerkezeteket / eljárásmódokat, amelyek az esélyegyenlőséget, a méltányosságot egyaránt szolgálják. A következőkben ezeket mutatjuk be alapvetésekként.

2. Tananyagszervezés

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott tartalmat tantervünk tartalmazza. Ugyanakkor rendkívül komoly eltérésekkel a központilag kiadott kerettantervhez képest.

Egyrészt a tananyagok tárgyalásának menetét sok tantárgy, téma esetében más logika, vonal mentén alakítottuk ki. Másrészt átgondolt iskolaszervezéssel, hatékony tanulás-tanításszervezéssel, eredményes módszertannal megteremtettük a lehetőségét annak, hogy diákjaink számos alternatív tartalommal ismerkedhessenek meg a konstruktív pedagógia alapelveinek megfelelő keretek között.

3. Iskolaszervezés

A méltányosság érdekében, a hatékony tananyagszervezés szolgálatában iskolánk szakmai munkáját a hagyományos tantárgyi struktúrától jelentősen eltérő módon alakítottuk ki. Két komplex tantárgyat is létrehoztunk. A Művészet komplex tantárgy tartalmazza a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, illetve az ének-zene, a dráma, valamint a rajz és vizuális kultúra tantárgyak befogadó tevékenységre vonatkozó tananyagtartalmait. A Természetismeret szintén egy összetett tantárgyat jelent, magába foglalja a biológiai, fizikai és kémiai alapismereteket.

Azon túlmenően, hogy e két komplex tantárgy az általa lefedett műveltségtartalmak összefüggéseit láttató módon hozza tanulási helyzetbe a diákokat, másfelől komoly időnyereséget is jelent, ezzel lehetőséget teremtve a már említett választható tudástartalmak programunkba való beépítésére.

4. Tanulás-tanításszervezés

A tanulás-tanításszervezés hagyományos kereteinek átalakításával biztosítottuk azokat a módszertani és időbeli feltételeket, melyek a küldetésünkben megfogalmazott pedagógiai célok teljesüléséhez vezetnek. A munkarend és a szervezeti struktúra igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, adottságaihoz, motivációjához; lehetővé teszi a differenciáltabb tanári tevékenységet, a változatosabb tananyag-közvetítési formákat; és biztosítja, hogy az egy diákot tanító tanároknak módjuk legyen az együttműködésre.

A differenciált tevékenységformák, az epochák, a projektek, a témahetek, a tematikus napok, a tantárgytömbösítés mind-mind szerves részét képezik programunknak. Ezek egyrészt feltételeit jelentik az előző pontokban megfogalmazottak teljesülésének, másrészt rendkívüli pedagógiai szervező erejükkel mindeközben vissza is hatnak azokra.

5. Módszertan

Iskolánkban a tanulás-tanítás egyik legfontosabb jellemzője a módszertani sokszínűség. Kiemelten kezeljük a „ki tanul, kit tanítunk” alapvetése mellett a „hogyan tanul, hogyan tanítunk” kérdéskört. A személyre szabott tanulási-tanítási folyamatban mindig a legméltányosabb, leghatékonyabb, legeredményesebb eljárást választjuk, az alkalmazott módszereket egyénre, csoportra, tananyagra szabjuk. Felfedeztető, konstruktív módon szervezzük a tanulási-tanítási folyamatot. A mindennapi élethez kötjük a tanultakat.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk a frontálistól különböző módszertanokat, eljárásokat, a diákok tevékeny és aktív részvételét a tanulási-tanítási folyamatban. Elsőrendűnek tartjuk a gyermekközpontú oktatást-nevelést, ennek folyamatát diák és tanár együttes munkájának tekintjük. Pedagógusaink egymással és a diákokkal a kooperatív munkaszervezés alapelveinek megfelelően dolgoznak.

Tanáraink ismerik diákjaink tanulási stílusait, stratégiáit, és képesek a tanulási-tanítási folyamatokat úgy szervezni, hogy minden tanulónk saját képességeit és tudását a legnagyobb mértékben kibontakoztathassa. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy megfelelő eszközökkel növeljük tanítványaink motivációját.