Adatkezelési tájékoztató - GDPR

Tisztelt Látogató!
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje gyermeke, valamint az Ön személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő
megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: Info. tv.) is előírja.

Jelen tájékoztatással fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelő adatai:
Rövid név: Kürt Alapítványi Gimnázium
Székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 5/b.
Fenntartó: Kürt Alapítvány
Székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 5/b.
Weblap: https://kag.info.hu
Kapcsolattartás: Molnár Lajos intézményvezető
Telefon: +3617967594
E-mail: posta@kag.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.  Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Adattovábbítás: Kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján közhatalmi szerveknek.
Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás.

A Kürt Alapítványi Gimnázium adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési tevékenysége során a természetes személyeket, különösen a gyermekeket a GDPR rendelet szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. Az adatkezelés során nem történik profilalkotás.

Adatkezelési célok
A Kürt Alapítványi Gimnázium, mint adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
• Tanulói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése.
• Munkavállalói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése.
• Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés.
• Látogatói adatkezelés a Kürt Alapítványi Gimnázium honlapján.
• Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés.

Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz
Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. A Kürt Alapítványi Gimnázium, mint adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, az alábbiak szerint kezeli jogszerűen a személyes adatokat.

1. Az érintett vagy az érintett gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. (honlap látogatása, intézmény iránt érdeklődés, előzetes regisztráció, felvételi eljárásban való részvétel, tandíjmérséklési pályázat, e-napló, képmás/hangfelvétel készítés és felhasználás során)

2. Szerződés teljesítése. (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszony, gyermekétkeztetés, az iskolai oktatás-nevelésen felüli szolgáltatások igénybevétele, együttműködési megállapodás kapcsán)

3. Jogi kötelezettség teljesítése. (beírási napló, törzslap, értesítő ellenőrző, bizonyítvány, osztálynapló, csoportnapló, egyéb foglalkozási napló, vizsgajegyzőkönyv, tantárgyfelosztás, tanulói nyilvántartás)

4. Jogos érdek. (érdekmérlegelési teszt eredményétől függően)

Az adatkezelés időtartama
A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése, valamint jogos érdek esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 1 év, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását követő 1 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja, ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.

Az érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek, illetve törvényes képviselőjének a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:

1. hozzáférési jog, (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazításához való jog,
3. törlési jog,
4. az adat kezelésének korlátozása,
5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása,
6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása,
7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése,
8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatbiztonsági intézkedések
A Kürt Alapítványi Gimnázium, mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Kürt Alapítványi Gimnázium kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét. 2018. május 25.

Más, csak ehhez a weboldalhoz kapcsolódó GDPR kiegészítés

GDPR

Az adatvédelmi tájékoztató kiegészítés a https://kag.info.hu oldalon történő böngészésre vonatkozik.

1. Az adatkezelő: A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője az Kürt Alapítványi Gimnázium.

Az adatkezelés célja lehet:

  • A szülőkkel és diákokkal való kapcsolattartás.
  • Tájékoztató anyag küldése, adott problémához, vagy információhoz kapcsolódva.

Az adatkezelés időtartama az alábbiak figyelembevételével kerül meghatározásra:

  • Információ tartalma,
  • Válasz státusza.

Személyes adatok

Amikor Ön az Kürt Alapítványi Gimnázium internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. Személyes adatai (azaz azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

  • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
  • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más ügyfélkapcsolati adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez  regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím, telefonszám) szükség lehet. Az Ön hozzájárulásával az alábbi ügyfélkapcsolati adatait kezeljük : név, E-mail cím, telefonszám.

Hozzájárulás

Ön a honlap látogatásával hozzájárulását adja a 2. pontban jelzettek szerint automatikusan képződő adatok kezeléséhez. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Kürt Alapítványi Gimnázium -hoz, az adatok megadásával önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kürt Alapítványi Gimnázium – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – azt nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés mértéke, elvei

Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik.

Ezen felül blogbejegyzéshez kérjük el az Ön adatait és csak a szükséges mértékben. A Kürt Alapítványi Gimnázium az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat kiemeltebb biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az oldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely garantálja az adatok biztonságát a szerveren.

Ugyanilyen kiemelten kezeljük belső IT rendszerünket is. Ön az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését a 6. pontban jelzett elérhetőségeken.

A Kürt Alapítványi Gimnázium az Ön kérelmének 30 munkanapon belül tesz eleget. Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Az Ön személyes adatait a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat időtartama alatt kezeljük. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például törvényi előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatkezelők köre

A Kürt Alapítványi Gimnázium a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a jogszabályban rögzített eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz saját munkatársaink férnek hozzá, kizárólag a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

A Kürt Alapítványi Gimnázium a weboldal üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozókat) is igénybe vesz.

Tárhely szolgáltató: ACWS Szolgáltató Bt., Felelős személy Lévai Gábor, E-mail: domains@acwsbt.com, Cím: 1145 Budapest, Újvilág utca 39/A., Tel.: +36 30 210 7552. Adatvédelmi szabályzatuk letölthető a https://directhosting.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címről.

Weboldal üzemeltetés: A. G. Fénypont Kft. Székhely: 1035 Budapest, Kórház utca 25. Cégjegyzékszám: 01-09-716561. Bejegyezve a Budapesti Cégbíróságon. Adószám: 13055749-2-41. E-mail cím: sales@agfenypont.com. Telefon. +36 20 916 8449. Adatvédelmi felelős: Alföldy Gábor.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön kérdést intéz hozzánk vagy kifejti valamilyen témában véleményét, a kapcsolat oldali elérhetőségeket is használhatja. Ilyenkor meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (e-mail), esetleg telefonszámát, valamint kérdését vagy véleményét. Ezek az adatai a Kürt Alapítványi Gimnázium adott témában illetékes munkatársaihoz kerülnek, akik válaszukkal megkeresik Önt. Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton a fenti elérhetőségeken.

Honlap: https://kag.info.hu

Kapcsolat oldal a https://kag.info.hu/kihez-fordulj/ linken érhető el.

Sütik

A Kürt Alapítványi Gimnázium szolgáltatásai színvonalának emelése, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. sütiket („cookie”) használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az amelyik azt elhelyezte.

A cookie-t Kürt Alapítványi Gimnázium adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon vagy hagyományos postai úton történő elérését.

Önnek böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

  • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a weblap üzemeltetője cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
  • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.Fontos, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
  • A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Mérőkódok

A weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Kürt Alapítványi Gimnázium harmadik személytől származó mérőkódokat (web beacon-t) használ, vagy használhat. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon.

Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web beacon-ök letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon A weboldalon a látogató böngészési útvonalát A Google analytics, Google reCAPTCHA (Google Privacy Policy, Google Terms of Service) és esetlegesen más cégek is rögzíthetik. Az így rögzített adatokat az oldal kezelője nem láthatja, annak csak statisztikai kivonataihoz férhet hozzá. Így az egyes látogatok konkrét tevékenységéről nincs információja. Ezen információkat marketing tevékenységének általános javítására használja csak fel.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban panasszal kíván élni, erre két lehetősége van. Javasoljuk, hogy panaszának mielőbbi orvoslása érdekében, bármely eljárás kezdeményezése előtt küldje meg panaszát részünkre, a fentebb jelzett elérhetőségekre. Amennyiben panaszára nem kapna megnyugtató megoldást, az alábbi helyekhez fordulhat jogorvoslatért:

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. telefon: 061-391-1400 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web naih.hu – Ön jogainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, a pert az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.